Regulamin Basenu Sportowego

  1. Maksymalna basenu głębokość wynosi 1,80 m
  2. Basen sportowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób umiejących pływać (potrafiących przepłynąć samodzielnie przynajmniej jedną długość basenu bez sprzętu pomocniczego) z wyłączeniem osób uczestniczących w zajęciach zorganizowanych pod nadzorem instruktorów AquaSzkoły i ratowników.
  3. Dzieci poniżej 12 r.ż. mogą przebywać na basenie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej lub instruktora prowadzącego zajęcia.
  4. Maksymalna liczba osób przebywających na jednym torze wynosi 10, zakupienie  w kasie 10 indywidualnych biletów nie upoważnia do rezerwacji całego toru.
  5. Obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Tory zewnętrze są przeznaczone dla osób wolniej pływających, tory środkowe dla szybko pływających.
  6. Na terenie basenu sportowego obowiązuje zakaz działalności polegającej na prowadzeniu zajęć w wodzie. Zakaz może być uchylony za zgodą kierownictwa Aquaparku.
  7. Rezerwacja toru basenu sportowego może nastąpić jedynie poprzez uzyskanie uprzedniego zezwolenia kierownictwa Aquaparku i wniesieniu dodatkowej opłaty. Osoby nie zgłoszone w ramach rezerwacji nie mają prawa korzystać z toru objętego rezerwacją. Informacja o rezerwacjach torów dostępna jest przy kasach oraz na stronie internetowej Aquaparku Reda.
  8. Zakazane jest podejmowanie czynności, zagrażających utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:

A) skoki do basenu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych oraz po uprzednim zezwoleniu wydanym przez ratownika wodnego,

B) zwieszanie się z drabinek, drążków i lin,

C) siadanie na linach, skakanie po nich lub ich zdejmowanie,

D) Używanie sprzętu ratowniczego niezgodnie z przeznaczeniem,

E) Bieganie w otoczeniu basenu,

F) Wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu,

G) Zabawy i gry ruchowe z użyciem piłki, przedmiotów dmuchanych i innych przyborów zakłócających komfort pływania na torze,

H) Nurkowanie, pływanie pod powierzchnią wody bez uprzedniego zgłoszenia ratownikowi wodnemu

9. Osoby ze skłonnością do skurczy mięśni, omdleń, ataku epilepsji, chorobami układu krążenia i innymi czynnikami zagrażającymi życiu i zdrowiu mogą przebywać na terenie basenu jedynie pod nadzorem opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić ww. dolegliwości obsłudze obiektu i ratownikowi.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu ogólnego Aquaparku Reda.

11. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 i przetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.

ZATWIERDZONO DNIA: 29.05.2018

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. z o.o.

Partners
StenaLine Semeko GreenLoft