Regulamin Aquaparku Reda

REGULAMIN AQUAPARK REDA

1. Aquapark Reda (dalej – Aquapark lub Obiekt) jest obiektem rekreacyjno-sportowym w Redzie przy ulicy Morskiej 5, którego właścicielem jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie (dalej – Spółka).

2. Każda osoba korzystająca z Obiektu jest obowiązana do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom.

3. Osoby znajdujące się na terenie Aquaparku są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innym pracowników pływalni.

4. Na terenie Obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji.  Kierownictwo Obiektu gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Dostęp do materiałów z monitoringu wizyjnego dostępny jest jedynie osobom upoważnionym.

5. Osoby przebywające na terenie Aquaparku obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a.  zapoznania się z regulaminem korzystania z Obiektu i zainstalowanych w nim urządzeń i ich przestrzegania,

b.  stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na terenie Obiektu.

c.  stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników Obiektu, a także komunikatów podawanych przez głośniki

d.  zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,

e.  używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

f.  bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub pracowników Obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

6. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń Obiektu regulują regulaminy stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.

7. Osoby przebywające na terenie Obiektu  przyjmują do wiadomości, że amatorskie uprawianie sportu i rekreacji wodnej, w tym korzystanie z atrakcji w postaci: zjeżdżalni Multi Adventure, Ultra Speed, Blue Cosmo, Family Slide, SharkSlide, Statku Pirackiego, Basenu z Falą oraz innych atrakcji, wiąże się z ryzykiem drobnych urazów ciała, jak między innymi zadrapań, skaleczeń, stłuczeń oraz z ryzykiem uszkodzenia stroju kąpielowego.

8. Osoby przebywające na terenie Obiektu przyjmują do wiadomości, że powierzchnie udostępnione korzystającym z Obiektu jak i elementy jego wyposażenia są wykonane z materiałów zapewniających najwyższe parametry antypoślizgowe dla bosej stopy, w tym w stanie wilgotnym lub mokrym. Korzystający z Obiektu są jednakże zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności przy korzystaniu z powierzchni, które na skutek ich wykorzystywania przez użytkowników są mokre lub wilgotne.

9. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

10. Dzieci do lat 3 (ukończone 3 lata) korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z Obiektu nieodpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

11. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Obiektu jedynie pod stałym nadzorem  osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.

12. Dzieci powyżej 12. roku życia mogą przebywać na terenie Obiektu bez nadzoru osoby pełnoletniej  po uprzednim okazaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek dziecka.

13. Uprawnienia do wstępów ulgowych oraz biletu rodzinnego określa cennik pływalni po okazaniu stosownych dokumentów ze zdjęciem. 

14. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do punktu informacji i uzgodnić warunki korzystania z Obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych, dostępnego w punkcie informacji.

15. Opłata za pobyt w Obiekcie pobierana jest z góry wg cennika zgodnie z zadeklarowanym przez klienta czasem pobytu. Rozliczanie pobytu odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Zarząd Spółki.

16. Wstęp na halę basenów odbywa się na podstawie aktywowanego przez kasjera-recepcjonistę transpondera (nośnika danych w formie opaski, otrzymuje go przy wejściu każdy klient) na kwotę odpowiadającą sprzedanej usłudze. Opaskę należy przypiąć do nadgarstka i bezzwłocznie zrealizować wejście bramką kasową.

17. Po aktywacji transpondera na bramce kasowej przez klienta nie ma możliwości zmiany czasu pobytu na Obiekcie.

18. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się na terenie Obiektu, na które został wykupiony dostęp i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w kasie pływalni. Liczba opasek w momencie opuszczenie obiektu musi być równa liczbie osób wychodzących.

19. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń, wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Obiektu.

20. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie Obiektu musi być uregulowana w momencie opuszczenia Obiektu.

21. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczony jest od momentu aktywacji opaski przy wejściu do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu przez obsługę kasową.

22. Wykupienie usługi  upoważnia do jednokrotnego wejścia na teren pływalni. Przekroczenie bramki wyjściowej równoznaczne jest z zakończeniem korzystania z usługi.

23. Użytkownicy będą wpuszczani do Obiektu nie później niż 60 minut przed jego zamknięciem.

24. Za zniszczenie lub zgubienie transpondera pobierana jest opłata w wysokości: opaski zielona, pomarańczowa, różowa, czarna, granatowa, czerwona i niebieska - 200 zł, opaska żółta – 50 zł.

25. Kierownictwo Obiektu może czasowo ograniczyć wstęp do Aquaparku ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób korzystających.

26. Przed wejściem do szatni (w linii przebieralni przejściowych) obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (klapki, japonki itp.), w którym klient zobowiązany jest poruszać się po hali basenowej i całym Obiekcie. Po zakończeniu korzystania z Obiektu oraz przebraniu się, zmiana obuwia z basenowego na zewnętrzne następuje po przejściu przez przebieralnie.

27. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach.

28. Przebywanie w przebieralniach i w ich pobliżu jest dozwolone wyłącznie w celu przebrania się.

29. Z uwagi na monitoring pomieszczeń szatni, powinno się przebierać w przeznaczonych do tego kabinach.

30. Aquapark dysponuje specjalnymi pomieszczeniem z przewijakami dla matki/ojca z małym dzieckiem. W celu uzyskania pomocy rodzice proszeni są o zgłoszenie się obsługi.

31. Osoby korzystające z hali basenowej oraz SPA są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren Obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni zdeponować w szafkach depozytowych.

32. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Obiektu, kierownictwo Obiektu nie odpowiada.

33. Przed wyjściem z szatni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych, pieniądze i przedmioty wartościowe kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

34. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do hali basenowej dokładne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem odpowiednich kosmetyków lub środków myjących (także po skorzystaniu z WC) i dezynfekcji stóp.

35. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia Aquaparku:

a. dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała
b. dla mężczyzn kąpielówki lub szorty kąpielowe.

36. Głębokości w poszczególnych strefach podane są na tablicach informacyjnych na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

37. Na teren Obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z  plastrami i bandażami.

38. Osoby niepełnosprawne korzystające z basenów i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

39. Ratownikami są osoby noszące żółte koszulki z napisem RATOWNIK oraz czerwone spodenki, kadra kierownicza – koszulki białe.

40. Pomieszczenie centrum zarządzania służbą ratowniczą znajduje się po lewej stronie od wejścia z szatni na halę basenową. Osoby potrzebujące doraźnej pomocy lub opiekunowie poszukujący dzieci proszeni są skierowanie się bezzwłocznie do tego punktu.

41. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:

a. komunikat głosowy nadawany przez DSO (Dźwiękowy Sygnał Ostrzegawczy) - wezwanie do natychmiastowego opuszczenia strefy przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji Obiektu;
b. sygnały podawane gwizdkiem przez służbę ratowniczą:

- dwa krótkie gwizdki – upomnienie
- jeden długi gwizdek (2-3 sek.) – akcja ratownicza
- 3 krótkie gwizdki – zakończenie akcji ratowniczej

42. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

43. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne, również brodzika dla dzieci. W brodziku bezpośredni ustawiczny nadzór  nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.

44. Strefy Obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji. Oznakowane są poprzez umieszczenie znaku zakazu i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

45. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Obiektu nie wolno:

a. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,

b. przebywać w stanie wskazującym na stan nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

c. wnosić i spożywać środków odurzających oraz napojów alkoholowych, za wyjątkiem napojów z obniżoną zawartością alkoholu zakupionych na terenie obiektu,

d. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,

e. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „tylko dla umiejących pływać”,  jeżeli nie umie się pływać,

f. nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,

g. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

h. biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników Obiektu,

i. wszczynać fałszywych alarmów,

j. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,

k. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach

l.  wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),

m. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,

n. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,

o. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych,

p. niszczyć urządzeń i wyposażenia Obiektu,

q. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,

r. korzystać na terenie przebieralni i natrysków z telefonów komórkowych,

s. wnosić sprzętu muzycznego i grającego,

t. palić tytoniu,

u. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków; z wyłączeniem barku mokrego i wyznaczonej strefy wokół niego;

v. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

w. wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Obiekcie,

x. wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, skały, liny  torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,

y. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.
z. użytkownicy obowiązani są zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się po Obiekcie. Osoby o trudnościach w poruszaniu się są obowiązane poinformować o tym fakcie pracowników Obiektu przed skorzystaniem z niego. 

46. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej. Nie wolno umieszczać leżaków i krzeseł w nieckach basenowych oraz w odległości 2 m wokół nich.

47. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

48. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej Obiektu.

49. Korzystanie na terenie Obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie w celach prywatnych.

50. Wejście do Obiektu oznacza zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie na różnych nośnikach wizerunku osoby korzystającej z usług Aquaparku wyłącznie w celach marketingowych (w szczególności na portalach społecznościowych). Osoba, która nie wyraża zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, powinna w sposób wyraźny poinformować o tym pracownika Obiektu, utrwalającego jej wizerunek.

51. Wnoszenie i korzystanie na terenie Obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody pracownika Aquaparku.

52. Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników pływalni mogą zostać usunięte z terenu Obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

53. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia Obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

54. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel przechowuje rzeczy w terminie 7 dni od daty pozostawienia.  Pracownik wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela.  Po uprzednim kontakcie z punktem informacji istnieje możliwość wysyłki na koszt właściciela.

55. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, oraz prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.

56. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w punkcie informacji i drogą mailową na adres info@aquaparkreda.pl oraz bok@aquaparkreda.pl.

57. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Obiektu.

58. Aquapark Reda  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

59. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - przetwarzanie jest konieczne do wykonywania umowy (świadczenia usług). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich,  i ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 58 382 35 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@aquaparkreda.pl                                                                                                                                             

ZATWIERDZONO DNIA:  01.05.2024 r.

ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. z o.o.

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft